شرکت تولیدی صنعتی شگفت افزار

سازنده تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

قطعات و تجهیزات خاص

ساخت قطعات و تجهیزات فلزی و غیر فلزی از طریق انواع روشهای ماشین کاری، جوشکاری، فرم دهی، پرسکاری و خمکاری، تزریق پلاستیک و آلومینیوم و ...