شرکت تولیدی صنعتی شگفت افزار

سازنده تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

فیلتر های خاص صنایع نفت گازپتروشیمی

اسکرین بسکت، رزین تراپ و وایرمش ها از جمله فیلتر های خاص جدا کننده میباشند که در فرآیند فیلتراسیون نقش مهم و حیاتی را بر عهده دارند.