شرکت تولیدی صنعتی شگفت افزار

سازنده تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

عقد قرارداد ساخت مبدل حرارتیE-18511-شرکت پالایش نفت بندرعباس

این پروژه در ابتدای اسفندماه 1396 کلید خورده است که امید است در مدت 6ماه تحویل و وارد خط تولید این شرکت شود.