شرکت تولیدی صنعتی شگفت افزار

سازنده تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تحویل پروژه تامین و Explosive Cladding تیوب شیت های FE-705 A